خدمات:
1- رادیوتراپی : شرکت سامان تابش امید با سابقه فعالیت 14 سال در بخش های مختلف رادیوتراپی امکان ارائه خدمات ذیل را دارد :
• ساخت انواع درب های شتاب دهنده خطی ، براکی تراپی
• مشاوره ساخت بونکرهای بخش های رادیوتراپی و انجام امور تاسیسات
• مشاوره راه اندازی و تجهیز بخش های رادیوتراپی
• انجام امور مربوط به Commissioning دستگاه های پرتو درمانی


2- پزشکی هسته ای : شرکت سامان تابش امید در خصوص بخش های پزشکی هسته ای قادر به انجام خدمات ذیل می باشد :
• ساخت درب های PET-CT
• انجام امور مربوط به مشاوره در خصوص راه اندازی بخش های پزشکی هسته ای به کمک شرکت Scintomics آلمان ، به خصوص در زمینه راه اندازی خط تولید رادیو داروهای بر مبنای استاندارد GMP