ANZAI Medical

سیستم های 4D Respiratory Gating برای Track  کردن تومور و بهینه سازی درمان با به حداقل رساندن دوز رسیده به بافت های سالم مجاور، مورد استفاده قرار می گیرند.به دلیل آنکه بر اثر تنفس بیمار و عمل دم و بازدم او    ارگان های مربوط به آن بخش از بدن ثابت نبوده و درمان را به مشکل می اندازد مجبور به پرتو دادن به محدوده ی وسیع تری از بدن خواهیم بود.اگر بتوانیم با استفاده از سیستم های 4D تنفس بیمار را کنترل کنیم و یا به صورت پیشرفته تر بتوان سیکل تنفسی بیمار را Track کنیم میتوانیم Margin کمتری برای تومور در نظر گرفته و همچنین دوز کمتری به بافت های اطراف بدهیم.

کمپانی ANZAI ژاپن با بیش از 1500 نصب در سراسر دنیا و قابلیت نصب بر روی تمامی شتاب دهنده ها و سیستم های CT ،با Track  کردن یک سیکل تنفسی و تقسیم بندی آن به فاز های مختلف باعث می شود تا بتوانیم از بیمار به صورت 4D تصویر گرفته شود و همچنین در فاز درمان نیز با توجه به تصویر 4D گرفته شده و قابلیت سیستم میتوانیم اشعه را فقط محدود به بافت تومورال کرده و بافت های سالم اطراف پرتویی دریافت نکند.

 این سیستم به بیمار کمک می کند تا عمل دم و بازدم را در زمان تنفس به کمک ریموت مشاهده نماید و می تواند، به پزشک این قابلیت را بدهد که در محدوده درمان و کانتورینگ در سیستم های طراحی درمان با دقت بیشتری عمل نماید.