Suremark

کمپانی SureMark آمریکا ارائه کننده رنج وسیعی از مارکرها با قابلیت استفاده در بخش های رادیوتراپی  و با قیمت مناسب

می باشد . مارکرها امروزه جایگاه خود را در بخش های رادیوتراپی به خوبی باز نموده اند و در پروسه CT-Simulation جهت

مارک کردن بیمار و نیز به منظور جایگزینی استفاده از تاتو مورد استفاده قرار می گیرند .