نصب سیستم فانتوم IMRT کمپانی Scandidos بیمارستان شهدا تجریش

بیمارستان شهدا- نصب سیستم فانتوم IMRT کمپانیScandidos- آبان ماه ۹۴ بخش رادیوتراپی بیمارستان شهداء تجریش تهران به همت

بیمارستان شهدا- نصب سیستم فانتوم IMRT کمپانیScandidos- آبان ماه ۹۴

بخش رادیوتراپی بیمارستان شهداء تجریش تهران به همت موسسه خیریه بهنام دهش پور جهت شروع و انجام پروسه درمانی IMRT نسبت به تهیه و نصب سیستم فانتوم IMRT کمپانی Scandidos اقدام نمود . این بخش که یکی از قدیمیترین بخشهای رادیوتراپی در ایران می باشد هم اکنون با استفاده از این سیستم توسط دستگاه شتابدهنده واریان خود از درمان IMRT برای بیماران استفاده می نماید .سیستم Delta4 کمپانی Scandidos به این مرکز کمک نموده تا با استفاده از Plan Verification بتوانند از دقت طراحی درمان انجام شده برای بیماران اطمینان حاصل نموده و هم چنین با استفاده از قابلیت Machine QA در  نرم افزار سیستم همواره از صحت انجام درمانها توسط سیستم شتاب دهنده مطمئن باشند .