نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب یاس

نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب یاس نخستین کارگاه براکی تراپی با

نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب یاس

نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب یاس در تاریخ پنج شنبه و جمعه مورخ دوم و سوم دی ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید .در طی مدت این کارگاه، موارد تئوری و عملی در خصوص براکی تراپی ( طراحی درمان و دوزیمتری ) در طی دو روز و با حضور جمعی از همکاران فیزیست و رادیوتراپی آنکولوژیست برگزار گردید. مرکز درمانی محب یاس تهران هم اکنون به مدت یکسال است که از سیستم براکی تراپی Multisource کمپانی Bebig با سورس کبالت استفاده می نماید .
در پایان ، مدرک حضور در کارگاه توسط نماینده انجمن فیزیک پزشکی ، جناب آقایان دکتر سید ربیع مهدوی و دکتر منفرد به شرکت کنندگان اهداء شد .