نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب یاس

نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب در تاریخ پنج شنبه و جمعه

نخستین کارگاه براکی تراپی با همکاری انجمن فیزیک پزشکی و بیمارستان محب در تاریخ پنج شنبه و جمعه مورخ دوم و سوم دی ماه 1395 برگزار گردید 

در طی مدت این کارگاه ، موارد تئوری و عملی در خصوص براکی تراپی ( طرحی درمان و دوزیمتری ) در طی دو روز و با حضور جمعی از همکاران فیزیست و رادیوتراپی آنکولوژیست برگزار گردید . مرکز درمانی محب یاس تهران هم اکنون به مدت یکسال است که از سیستم براکی تراپی Multisource کمپانی Bebig با سورس کبالت استفاده می نماید .  

در پایان ، مدرک حضور در کارگاه توسط نماینده انجمن فیزیک پزشکی ، جناب آقایان دکتر سید ربیع مهدوی و دکتر منفرد به شرکت کنندگان اهداء شد .