Restek Group SRL

هایپرترمیا یک روش درمانی Adjuvant (کمکی) در کنار سایر روش های درمانی می باشد که با افزایش دما و متابولیسم سلول و بافت مورد نظر به صورت Local ،باعث بهبود چشمگیر عملکرد Radiotherapy  و Chemotherapy می گردد.

هایپر ترمیا به دو صورت Radiative  و Capacitive ساخته می شود.

که درهایپرترمی های Capacitive به دلیل استفاده از دو الکترود روی بدن امکان کنترل گرما در بافت و هدایت گرمایی وجود ندارد. و همچنین عمق نفوذ و توزیع گرمایی کمتری در بافت نسبت به Radiative Hyperthermia دارند.

همانند رادیوتراپی که هدف رساندن دز کافی به بافت تومورال و حداقل دوز به بافت های سالم مجاور می باشد در هایپرترمیا نیز زمانی ما به تاثیرات گفته شده دست خواهیم یافت که بتوانیم به بافت و ارگان مورد نظر را به صورت Local گرما بدهیم و بافت های اطراف گرمایی دریافت نکند ،که این امر تنها توسط هایپرترمیاهای Radiative قابل دست یابی است.

به طوری که می توان با استفاده از هایپرترمیا Radiative ، به دلیل افزایش گردش خون و اکسیژن در بافت تومورال و تثبیت Damage هایی که که به DNA بافت تومورال وارد گشته ،طول درمان  Radiotherapy را به مدت یک هفته کاهش داد. و همچنین برای بیماران Recurrent که نمیتوانند دوز بالایی از اشعه دریافت کنند بسیار موثر و حیاتی می باشد.

در شیمی درمانی نیز با استفاده از Radiative Hyperthermia و افزایش گردش خون و نفوذ پذیری در بافت مورد نظر می توان تمرکز و اثر بخشی داروهای شیمی درمانی را افزایش داد.

با استفاده از Radiative Hyperthermia می توان به نتایج ذیل دست یافت:

 • نابودی تومورهای سرطانی ار طریق آسیب رساندن به DNA ، پروتئین ها و ساختار درونی سلول ها.
 • کاهش هایپوکسی و متعاقبا افزایش اثر پرتو درمانی و کاهش مقدار دوز پرتویی مورد نیاز
 • افزایش پرفیوژن و متعاقبا اثر شیمی درمانی و کاهش دوز دارویی بیمار
 • جلوگیری از ترمیمDNA به دنبال رادیوتراپی

کمپانی ALBA ایتالیا سیستم های Radiative Hyperthermia  خود را که با امواج RF  کار می کند و بیشترین نفوذ را در بافت دارد را در دو مدل Superficial (سطحی) و Deep (عمقی) عرضه می کند.

اثرات هایپرترمیای Radiative برای ارگان های زیر اثبات و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 • Cervix cancer
 • Recurrent breast cancer
 • Locally advanced melanoma
 • Mesotheliom
 • Recurrent rectal cancer
 • Vaginal cancer
 • Head and Neck
 • Bladder
 • Sarcoma