DORADO 1 - THE BASIC SOLUTION

DORADO 3 - THE GOLD STANDARD

DORADO 4 - THE ADVANCED SYSTEM

LAP Laser

اولین مرحله از درمان بیماران در پروسه رادیوتراپی ، تصویربرداری از بیمار می باشد . این تصویربرداری به دلیل استفاده در نرم افزار طراحی درمان  تاثیری مستقیم بر کیفیت درمان بیماران خواهد داشت  . نکته مهم در این خصوص تفاوت تصویربرداری جهت تشخیص و نیز تصویربرداری جهت درمان رادیوتراپی می باشد .
تفاوت های عمده ای که باعث تفاوت بین CT تصویربرداری تشخیصی  و درمانی می گردد به شرح ذیل است . توجه کنید که هدف اساسی در استفاده از CT-Simulation همانند سازی  نحوه Setup  در هنگام تصویربرداری  و درمان می باشد .
۱ . تخت دستگاه CT تصویربرداری در جهت Longitudinal  محور X  و محور Z  حرکت دارد اما تخت دستگاه شتاب دهنده خطی در محورهای X  و Y  و Z  حرکت می نماید . شبیه سازی تخت سیستم CT در حرکت محور Y توسط لیزر متحرک نصب شده در سقف امکان پذیر می گردد .
۲ . سیستم تخت دستگاه CT برای کارکرد تصویربرداری تشخیصی طراحی گردیده است . در این سیستم دقت حرکت به میزانی که در رادیوتراپی اهمیت دارد ، مهم و اساسی نمی باشد . استفاده از لیزر های جانبی متحرک در اتاق CT  می تواند به جای استفاده از حرکت بالا و پایین تخت ، با دقت بسیار زیاد و بدون توجه به تغییر ارتفاع تخت بر اساس وزن بیمار امکان شبیه سازی حرکت تخت در محور Z را فراهم نماید .
۳ . رویه تخت CT صاف نبوده و برای راحتی بیمار به صورت Curve طراحی گردیده است در حالیکه سطح و رویه تخت دستگاه رادیوتراپی به صورت صاف (Flat ) می باشد .
۴ . قطر دهانه گانتری در CT تشخیصی معمولا کمتر از قطر دهانه گانتری در سیستم های CT-Simulation می باشد .  
شرکت سامان تابش امید در زمینه سیستم های Movable Laser با کمپانی های LAP آلمان و زیر گروه این شرکت کمپانی A2j فرانسه همکاری می نماید . هر دو این کمپانی ها  سیستم های خود را به ۲ صورت  عرضه می نمایند . در مدل اول هر ۳ لیزر متحرک بوده و در مدل دوم لیزر نصب شده بر روی سقف متحرک و دو لیزر جانبی ثابت می باشند . سیستم ها و نرم افزار از هر ۳ روش مرسوم در CT-Simulation  پشتیبانی می نمایند .
این روش ها عبارتند از :
۱ .  Absolute  Marking    
Relative Marking  . ۲
Reference Point   . ۳   
هر دو سیستم مجهز به نرم افزار واسط بین لیزر و سیستم طراحی درمان می باشند . جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه طراحی سیستم های لیزر با توجه به اتاق CT و نیز پروسه انجام CT-Simulation با ما تماس بگیرید .

آلمان2