کمپانی Scintomics آلمان

تولید رادیودارو در بخش های پزشکی هسته ای بر اساس مقررات  (Good Manufacturing Practices(GMP یکی از چالش های این مراکز می باشد . کمپانی Scintomics آلمان، این استانداردها و مقررات را در طراحی سیستمی بکار گرفته که بتواند علاوه بر تولید اتوماتیک رادیوداروها بدون دخالت دست و با بهره گیری از دقیقترین سیستم ها و قطعات ممکن ، کلیه مقررات و قوانین GMP را نیز رعایت نماید، علاوه بر مقررات GMP بهره گیری از قوانین (Good Radiopharmaceutical Practice (GPM نیز در طراحی و ساخت این سیستم رعایت گردیده است. نتیجه تمام این تحقیقات و بررسی ها منجر به طراحی سیستم Scintomics GRP گردیده است.

سیستم مجهز به یک نرم افزار برای کنترل کامل عملکرد سیستم بر اساس قوانین و مقررات GMP و نیز کیت های مختلف برای ساخت و تهیه رادیوداروهای مورد نیاز می باشد .